مباحثات امام رضا علیه السلام درباره امامت

  

در جلسه‌ای کهمامونبا فقها و اهل کلام داشت، یکی از حاضران ازحضرتامام رضا علیه السلامپرسید:
«
یا ابن رسول الله،امامتبا چه چیز ثابت می‌شود؟»
امام فرمود:« با نص و دلیل
گفت:« امام رااز چه راه باید شناخت؟»
امام فرمود:« امام را با علم و استجابت دعایش بایدشناخت
گفت:« شما اخبار آینده را از کجا می دانید؟»
فرمود:« ما علمبه آینده را ازرسولخدا صلی الله علیه و آله و سلمفرا گرفته‌ایم و این علم را از یکدیگر به ارثمی‌بریم
پرسید:« چیزهایی را که در دل مردم است، از کجا درک می‌کنید ونیت‌هایشان را چگونه درمی‌یابید؟»
حضرت رضا علیه السلام فرمود:
«
مگر نشنیده‌ای که رسول خدا فرمود « از تیزبینی مومن بترسید که او با نور خدامی‌بیند؟
»
گفت:« آری، این حدیث را شنیده‌ایم

  


امام فرمود:
«
هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه تیزبینی و نوری دارد. خداوند آننور را در ائمهاهلبیتقرار داده و این نور به اندازه‌ی تمام نورهای مؤمنین است

مأمون بهامام نگاهی کرد و گفت:« ای اباالحسن، به ما بگو خداوند به اهل بیت چه چیزهاییداده؟»
حضرت امام رضا علیه السلامفرمود:
«
خداوند متعال با «روح»، ما راتأیید کرده و روح، فرشته نیست بلکه بالاتر است. خداوند، روح را جز با پیغمبر اسلام،با پیغمبر دیگری همراه نکرده اما با اهل بیت و امامان هست و آنان را تأییدمی‌کند
منابع: اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام، ص 647، ح 11.

/ 1 نظر / 19 بازدید